НАЧАЛО  
     
     
 

“ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГР. СВИЛЕНГРАД”

Договор № BG161PO001/5-03/2013/007

Схема за безвъзмездна
финансова помощ:
G161PO001/4.1-05/2011

„Подкрепа за интегрирани
планове за градско
възстановяване и развитие II”

  СЪОБЩЕНИЯ  

Покана за 12.03.2015г. за обществено обсъждане

Във връзка с идентифициране на проектни идеи за разработване на ИПГВР на гр.Свиленград и Формулираните Цели и стратегия на ИПГВР, представяме на вниманието на всички заинтересовани лица кратко проучване с цел приоритизиране на проектни идеи за ИПГВР на град Свиленград. Попълненият формуляр може да изпращате на електронната поща на проекта : ipgvr_svgr@abv.bg

Съобщение за информационен ден - 26.02.2015г.

Обществено обсъждане

Съобщение за информационен ден

     
         
 

Проект на "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свиленград"

Намеси-проекти

 
 
 
         
  ПРОЕКТНИ ИДЕИ ЗА ИПГВР ЗА ГР. СВИЛЕНГРАД   КОНТАКТИ  
 

Набиране на проектни идеи за ИПГВР за град Свиленград

Моля, изпращайте Вашите идеи на имейл: ipgvr_svgr@abv.bg


 

гр. Свиленград, община Свиленград,
бул България 32

Тел. 0379 743 55

 

 
         

 

Този продукт е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свиленград”, процедура - Подкрепа за интегрирани планове за градско развитие BG161PO001/5-03/2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този продукт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.