++ А --


Untitled Document
Untitled Document Untitled Document

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 

 

Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация 2019г.

Регистър на одобрени ПУП 2019

Регистър на актове за изработване/изменение на ПУП 2019

Зап.№З-38/04.07.2019г. на Кмета на Община Свиленград

Регистър на актове за изработване/изменение на ПУП за за октомври 2017-септември 2018г.

Нетехническото резюме към Екологичната оценка на ОУПО

Екологична оценка на общ устройствен план на Община Свиленград

Съобщение по чл.61, ал.3 от АПК до Калинка Лозанова за парично обезщетение

Общ устройствен план на Община Свиленград окончателен проект

Съобщение по чл.61, ал.3 от АПК до Власаки Димитров

Съобщение по чл.61, ал.3 до Мария Михайлова Терцева за парично обезщетение, определено в Заповед №102/17.01.2017г. на Кмета на Община Свиленград

Съобщение по чл.61, ал.3 до Златка Павлова Петкова за парично обезщетение, определено в Заповед №102/17.01.2017г. на Кмета на Община Свиленград

Информация относно създаване на кадастрална карта и кад. регистри за землищата на гр.Свиленград и с.Капитан Андреево

Методически указания и документи по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Регистър на подадените заявление за  интерес и финансова помощ по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Регистър на сдруженията на собствениците по ЗУЕС в Община Свиленград

Регистър на актове за изработване/изменение на ПУП 2018г.

Регистър одобрени ПУП 2018г.

Регистър одобрени ПУП 2017г.

Регистър Разрешения за строеж 2019г.

Регистър Разрешения за строеж 2018г.

Регистър Разрешения за строеж 2017г.

Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация 2017г.

Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация 2018г.

Анкетна карта за създаване на Кадастрална карта на гр.Свиленград и с.Кап.Андреево

Общ устройствен план на гр. Свиленград

Съобщения за издадени разрешения за строеж на основание чл.149 ал.6 от ЗУТ

 

 

Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.