++ А --


Untitled Document
Untitled Document Untitled Document

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

Съобщение за извършване на технически прегледи на земеделска и горска техника.

Обявление за предстоящо отчуждаване по реда на Глава ІІІ   от ЗОС

Обявление във връзка с изменение  на Приложение №2 «Справка за недвижими имоти – ЧОС, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през  2019г.«  на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019г.

Обявление във връзка с изменение на Приложение №2 «Справка за недвижими имоти – ЧОС, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2019г.« на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019г.

Обявление във връзка с изменение на Приложение №2 «Справка за недвижими имоти – ЧОС, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2019г.« на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019г.

Протокол от 28.06.2019г. на комисия назначена със Заповед № РД-04-12/20.06.2019г. на Директора на ОД "Земеделие"- гр.Хасково за разпределени имоти с НТП - пасища, мери и ливади.

Списък на спортни обекти общинска собственост

Съобщение за животновъдите от землище с.Момково и землище с.Пъстрогор

Съобщение за животновъдите от землище с.Младиново

Протокол от 16.05.2019г. за разпределени имоти с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади за стопанската 2019 г .- 2020 г., съгласно чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ.

План за паша 2019г., одобрен с решение № 1114 от 27.03.2019г. на ОбС-Свиленград.

Протокол от 12.04.2019г. за разпределени имоти с начин на трайно ползване пасища,мери и ливади за стопанската 2019 - 2020г.

Обявление във връзка с изменение на Приложение №3 «Справка за недвижими имоти – ЧОС, които Община Свиленград възнамерява да предложи за учредяване на право на строеж през 2019г.« на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2019г.

Заповед № 336/08.03.2019г. на Кмета на Община Свиленград

Решение №1085/27.02.2019г. на Общински съвет - Свиленград, ведно със Списъци - Приложения към решението на ОбС - Свиленград, съдържащи пълно описание на имотите и годишна наемна цена за всяко землище на територията на община Свиленград.

Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ одобрени със Заповед РД 46-90/26.02.2016г и Приложение №1 към Заповед № РД - 46 - 55/08.02.2019г. одобренo от Mинистъра на земеделието, храните и горите

Съобщение за процедура по чл.37и от ЗСПЗЗ

Заповед № 271/21.02.2019г. на Кмета на община Свиленград за изпълнение на процедура по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, ведно с Приложение №1 неразделна част от същата

Програма за управление и разпореждане на общинска собственост за 2019 г.

Съобщение относно Заповед № 23 от 09.01.2019г. на Кмета на Община Свиленград.

Заповед 119 от 28.01.2019г. на Кмета на Община Свиленград относно : Забрана за паша в горските територии съгласно чл.125, ал.1 от Закона За горите.

Обявление във връзка с изменение на Приложение № 2 “Описание на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2018 год.” от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.

Обявление във връзка с изменение на Приложение №3 «Справка за недвижими имоти – ЧОС, които Община Свиленград възнамерява да предложи за учредяване на право на строеж през 2018г.« на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.

Обявление

Обявление във връзка с изменение на Приложение № 2 “Описание на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2018 год.” от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.

Обявление във връзка с изменение на Приложение № 2 “Описание на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2018 год.” от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.

План за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020), одобрен с Решение №974/26.09.2018г. на ОбС-Свиленград

Одобрен Годишен план план за ползване на дървесина,собственост на Община Свиленград за 2019г.,ведно с комплектовън лесосечен фонд за 2019г.

Решение № 982/26.09.2018г. на ОбС-Свиленград

Обявление във връзка с изменение на Приложение № 2 “Описание на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2018 год.” от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.

Обявление във връзка с изменение на Приложение № 2 “Описание на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2018 год.” от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.

Обявление във връзка с изменение на Приложение № 2 “Описание на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2018 год.” - от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.

Проект на план за действие на на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Допълващ протокол от 02.07.2018г. към протокол от 29.06.2018г. по чл. 37 и, ал. 10 от ЗСПЗЗ на Областна дирекция "Земеделие" Хасково

Обявление във връзка с изменение на Приложение № 2 “Описание на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2018 год.” - от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.

Протокол от 29.06.2018г. за  разпределени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018-2019г. от Държавен Поземлен Фонд.

Обявление за изменение на Приложение № 2 “Описание на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2018 год.” - от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.

Съобщение за животновъдите от землище с.Костур и землище с.Младиново

Приложение №3 „Справка за недвижими имоти – ЧОС, които Община Свиленград възнамерява да предложи за учредяване на право на строеж през 2018г.”,

Обявление за изменение на Приложение №8 „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица” на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.

Обявление за изменение на Приложение № 2 “Описание  на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2018 год.” И Приложение №3 „Справка за недвижими имоти – ЧОС, които Община Свиленград възнамерява да предложи за учредяване на право на строеж през 2018г.” - от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г

Протокол за поправка на протокол от 23.05.2018г.

Измемение на Приложение № 2 “Описание  на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2018 год.” и Приложение №3 „Справка за недвижими имоти – ЧОС, които Община Свиленград възнамерява да предложи за учредяване на право на строеж през 2018г.” от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.

Протокол от 26.04.2018г. за разпределени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018-2019г., съгласно чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ

План за паша 2018г .

Обявление за изменение на  Приложение №3 „Справка за недвижими имоти – ЧОС, които Община Свиленград възнамерява да предложи за учредяване на право на строеж през 2018г.” на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.

Обявление за изменение на Приложение № 2 “Описание  на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2018 год.” - от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.

Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г., приета с Решение №740/31.01.2018г. на ОбС - Свиленград.

Протокол от 23.03.2018г.за разпределени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018-2019г

Обява относно регистрирането на заявления в регистъра на тютюнопроизводителите

Обявление за замяна съгласно чл.40,ал.4 от ЗОС

Списък за настаняване в общинско жилище към дата 31.12.2017г.

Решение №783/28.02.2018г. допълнено с Решение №784/28.02.2018г. на Общински съвет – Свиленград, ведно със Списъци – Приложения към решението на ОбС-Свиленград, съдържащи пълно описание на имотите, годишна наемна цена определена по пазарен механизъм, за всяко землище.

Заявления по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ одобрени със Заповед № РД 46-9026.02.2016г.

Съобщение за предстояща процедура по чл.37и от ЗЗПЗЗ.

Проект на списъците по Приложения за съответните землища, съдържащи пълно описание на имотите за всяко землище.

Забрана за паша в горските територии съгласно условията на чл.124 от Закона за горите

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.

Публикуван "Проект на Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на интернет страницата на Община Свиленград в раздел „Общински съвет” - „Проекти на нормативни документи”

Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС "Свиленград" за 2018г. от ОГФ на Община Свиленград

Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017г., приета с Решение № 420/25.01.2017г. на ОбС – Свиленград.

Обявление за изменение на Приложение № 2 “Описание на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2017 год.” - от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017г.

Обявление за отчуждаване на част от имоти-частна собственост, находящи се в землището на гр.Свиленград,Община Свиленград за изграждане на обект:" Местен път с трайна настилка с дължина 0+640 км.,м."Бялата пръст", землище гр.Свиленград

Съобщение за отваряне на предложение и обвързващо предложение в процедура по предоставяне на концесия за извършване на траурни услуги, управление и поддържане на „Гробищен парк” ведно с Ритуална зала, разположен в поземлен имот с идентификатор 65677.605.858 по кадастралната карта на гр.Свиленград (имот № 001858 по КВС)

Съобщение за открита процедура по предоставяне на концесия  за извършване на траурни услуги, управление и поддържане на Гробищен парк  ведно с Ритуална зала, разположен в поземлен имот с идентификатор 65677.605.858 по КК на  Свиленград.

Документация за участие в открита процедура по предоставяне на концесия за извършване на траурни услуги, управление и поддържане на Гробищен парк  ведно с Ритуална зала, разположен в поземлен имот с идентификатор 65677.605.858 по КК на  Свиленград.

Обявление за изменение на Приложение 2 “Описание на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2017 год.” - от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017г.

Обявление за изменение на Приложение № 2 “Описание  на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2017 год.”

Концесионни анализи на язовир №000493, с.Мустрак

Съобщение за открита процедура по предоставяне на концесия на язовир №000493, с.Мустрак

Документация за участие в открита процедура по предоставяне на концесия на язовир №000493, с.Мустрак

Протокол на комисия за разпределение на пасища,мери и ливади от 12.04.2017г. за стопанската 2017 - 2018г.

Годишен план за паша на Община Свиленград за 2017г.

Обява във връзка с процедура по реда на чл.72 б, ал.4 от ППЗСПЗЗ

Заповед № 293/21.02.2017г. на Кмета на Община Свиленград във връзка с процедура по реда на чл.125, ал.1 от Закона за горите.

Съобщение за предоставяне на концесия на язовир №000097 с.Райкова могила

Документация за концесия на язовир №000097, с.Райкова могила

Годишен план за ползване на дървесина на ТП на ДГС "Свиленград" за 2017г.- общинска собственост и опис на маркирания Лесфонд 2016г.  на ОГФ,собственост на Община Свиленград.

Съобщение и заявление за регистрация по реда на чл.8,ал.1 от Закона за пчеларството.

Съобщение за отваряне на предложения и обвързващи предложения по процедура за предоставяне на концесия на язовир №000052, с.Студена.

Съобщение за отваряне на предложения и обвързващи предложения по процедура за предоставяне на концесия на язовир №000317, с.Студена.

Съобщение за отваряне на предложения и обвързващи предложения по процедура за предоставяне на концесия на язовир Левка.

Съобщение за открита процедура за концесия на яз.000052, Студена

Документация за открита процедура за концесия на яз.000052, Студена

Съобщение за открита процедура за концесия на яз.000317, Студена

Документация за открита процедура за концесия на яз.000317, Студена

Съобщение за открита процедура за концесия на яз.000424, Капитан Андреево

Документация за открита процедура за концесия на яз.000424, Капитан Андреево

Съобщение за открита процедура за концесия на яз.Левка

Документация за открита процедура за концесия на яз.Левка

Обявление за изменение на Приложение №2 „Описание на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2016г.” от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016г.

Обявление за изменение на Приложение № 2 “Описание на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2016 год.” - от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016г.

Протокол за поправка на протокол от 15.04.2016г.

Протокол на комисия за разпределение на пасища и мери за стопанската 2016-2017г.

Обявление за изменение на Приложение № 2 “Описание на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2016 год.” - от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016г.

Обявление за изменение на Приложение № 2 “Описание на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2016г.” - от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016г.,

Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС

Съобщение за отваряне на предложения и обвързващи предложения за концесия на язовир №000241, с.Мустрак

Обявление за изменение на Приложение № 2 “Описание на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2015 год.” - от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015г.

Обявление за изменение на Приложение № 2 “Описание  на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2015 год.” от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015г.

Концесия язовир №000241 с.Мустрак

Съобщение за открита процедура по предоставяне на концесия

Обявление за изменение на Приложение № 2 “Описание  на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2015 год.” от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015г.

Обявление за изменение на Приложение № 2 “Описание  на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2015 год.” от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015г.

Обявление за изменение на Приложение № 3 “Описание  на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2015 год.” от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015г.

Годишен план за паша 2015г.

Обявление - ОбА-Свиленград съобщава на всички собственици на земеделски земи на територията на землище гр.Свиленград, с.Чернодъб, с.Момково, с.Райкова могила, с.Щит, с.Пашово, с.Варник, с.Сладун, с.Маточина, с.Студена, с.Дервишка могила, с.Левка, с.Лисово, с.Пъстрогор и с.Равна гора, чиито имоти са включени в споразумения за ползване за стопанската 2014г./2015г. по реда на чл.37в,ал.3,т.2 от ЗСПЗЗ, че следва да подадат заявление за получаване на средно годишно рентно плащане.

Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти общинска собственост

Обявление за предстоящо отчуждаване на част от имоти-частна собственост, находящи се в гр.Свиленград, общ.Свиленград за изграждане на улици с “о.т. 632 до о.т. 6 ул.Добри Войников”, “о.т. 630 до о.т. 10 ул.Добри Войников”, о.т. 616 до о.т. 617А-публична общинска собственост


Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС "Свиленград" за 2015г.-Общинска собственост

Инж. Иванка Димитрова - директор "Общинска собственост и устройство на територията" представя проекта на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2015 г."

Съобщение за незаконен строеж

Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016 година, приета с Решение № 49/27.01.2016г. на ОбС - гр.Свиленград

Програма за управление на общинската собственост през 2015 година


 

АРХИВ

 

 

 

 

Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.