++ А --


Untitled Document
Untitled Document Untitled Document

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

 

Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета и СЕС

Тримесечни и годишни отчети на бюджета и СЕС

Годишни финансови отчети

 

Формули и правила за разпределение на средствата, получени по стандартите за делегираните от държавата дейности за 2019 г. между училищата и детските градини в Община Свиленград, второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ЗА 2019 ГОДИНА

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет на община Свиленград за 2018г.

Формули и правила за разпределение на средствата, получени по стандартите за делегираните от държавата дейности за 2018 г. между училищата и детските градини в Община Свиленград, второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ЗА 2018 ГОДИНА

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ЗА 2017 ГОДИНА

Публично обсъждане на проект на бюджет 2017г.

БЮДЖЕТ ЗА 2017г . НА ДЕЙНОСТ "СОЦИАЛНИ УСЛУГИ"

БЮДЖЕТ ЗА 2017г . НА ДЕЙНОСТ "ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ"

БЮДЖЕТ ЗА 2017г . НА ДЕЙНОСТ "ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДЕТСКА ЯСЛА И ЗДРАВНИ КАБИНЕТИ"

Материали за публично обсъждане на отчета на бюджета и сметки за средства на ЕС за 2014г

Формула и правила за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2017 г. между училища, второстепенни  разпоредители с бюджети към Община Свиленград

Формула и правила за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2016 г. между училища, второстепенни  разпоредители с бюджети към Община Свиленград

Формула и правила за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2015 г. между училища, второстепенни  разпоредители с бюджети към Община Свиленград

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ЗА 2016 ГОДИНА

Публично обсъждане на проект на бюджет 2016г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ЗА 2015 ГОДИНА

Публично обсъждане на проект на бюджет 2015г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ЗА 2014 ГОДИНА

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет на община Свиленград

 

 

Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.