++ А --


Untitled Document
Untitled Document Untitled Document

 

Untitled Document
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Никола Михайлов Дянков и на Пенка Христова Кръстева - заинтересовани страни, че със зап. № 1633/07.10.2019 г. на кмета на Общината е одобрен подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатор 65677.341.6 и на ПИ с идентификатор 65677.341.28 по КК на гр. Свиленград, като имотите се отреждат за „ бензиностанция, газстанция и хотел с ресторант”. Заповедта и ПУП се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица. Жалби по заповедта на кмета се подават в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление чрез Община Свиленград до Административен съд гр. Хасково.
31.10.2019
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Велина Костова Дервенкова /заинтересована страна/, че е изготвен проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатор 36110.20.1503 по КК на с. Кап. Андреево, община Свиленград, като имотът се отрежда за „ обществено обслужващи и търговски дейности” за застрояване на бензиностанция и газстанция, търг. и обслужващи сгради, заведения за хранене, мотел, трафопост и др. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП- ПЗ до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.
31.10.2019
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Яни Христов Янев /заинтересована страна/, че е изготвен проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатор 36110.19.563 по КК на с. Кап. Андреево, община Свиленград, като имотът се отрежда за „ обществено обслужващи и търговски дейности” за застрояване на бензиностанция и газстанция, търг. и обслужващи сгради, заведения за хранене, мотел, трафопост и др. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП- ПЗ до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.
31.10.2019
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Никола Михайлов Дянков - заинтересована страна, че със зап. № 1633/07.10.2019 г. на кмета на Общината е одобрен подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатор 65677.341.28 и на ПИ с идентификатор 65677.341.6 по КК на гр. Свиленград, м. „ Червената пръст”, като имотите се отреждат за „ бензиностанция , газстанция и хотел с ресторант”. Заповедта и ПУП се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица. Жалби по заповедта на кмета се подават в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление чрез Община Свиленград до Административен съд гр. Хасково.
15.10.2019
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Никола Михайлов Дянков от гр. Русе /заинтересована страна/, че е изготвен проект за подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатор 65677.341.6 и ПИ с идентификатор 65677.341.28 в м. „ Бялата пръст” по КК на гр. Свиленград, като имотите се отреждат за „ бензиностанция, газстанция и хотел с ресторант”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП- ПЗ до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.
18.09.2019
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Eлена Георгиева Дубарова - заинтересована страна, че със зап. № 1313/14.08.2019 г. на кмета на Общината е одобрен подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатор 65677.102.3 по КК на гр. Свиленград, м. „ Якъка”, като имотът се отрежда за „ съхранение, поддържане и ремонт на селскостопанска техника”. Заповедта и ПУП се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица. Жалби по заповедта на кмета се подават в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление чрез Община Свиленград до Административен съд гр. Хасково.
03.09.2019
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Добромирка Михайлова Бахарова от гр. Свиленград /заинтересована страна/, че е изготвен проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ ІІІ – 1257 и УПИ ІV-1256 в кв. 98 по ПРЗ на гр. Свиленград, като в тях се предвижда свързано нискоетажно допълващо застрояване. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП- ПЗ до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.
21.08.2019
АРХИВ

Община Свиленград обявява на Адем Мустафов Юсеинов, че е издадена Заповед №1331/20.08.2018г. за анулиране на Фиш МФ серия-А 2008 №0007903 от 30.07.2019г. за извършено нарушение на чл.11, ал.2, т.1 от Наредба №3 на ОбС-Свиленград за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Свиленград. Заповедта може да се обжалва пред Административен съд-Хасково в 14- дневен срок от съобщаването й чрез публикуване на настоящото съобщение.
18.09.2019
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АПК /АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС/ ОБЯВЯВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Марийка Атанасова Тодорова, че със Заповед № 1142/17.07.2019 г. е одобрен проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 65677.701.8351 по КК на гр.Свиленград и на проект за изменение на ПУП-ПУР за кв.328, местност „Речни лозя” като имотът се отрежда за „нискоетажно жилищно строителство”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 214 и може да се разгледа от заинтересованите лица. Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на съобщението чрез Кмета на общината пред Административен съд Хасково.
14.08.2019
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на „Даниели Инвест” ЕООД, ЕИК 204163146 /заинтересована страна/, че със Заповед №896/13.06.2019 г. на Кмета на Община Свиленград е определен за спечелил публичен търг с явно наддване за отдаване под наем на част от недвижим общински имот – ЧОС, Обект №6-терен с площ 12.50 кв.м, находящ се в поземлен имот с идентификатор 14708.32.45 по КК и КР на с. Генералово, общ. Свиленград, местност: „Ахча търла”, одобрени със Заповед №РД-18-1293/28.06.2018 г. на Изпълния директор на АГКК, целият с площ от 587 кв.м, съгласно схема на Гл.архитект на Община Свиленград за поставяне на павилион, за търговска дейност - „СЕХТ 2018” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, обл. Хасково, ж.к Болярово, ул. „Устрем” №3, управлявано и представлявано от Ивета Николаева Петрова. Заповедта се намира в отдел „Общинска собственост”, стая 313 и може да се разгледа от заинтересованите лица. Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на съобщението чрез Кмета на общината пред Административен съд Хасково. 30.07.2019
30.07.2019
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци Митрю Вълчев Манолов и Никола Вълчев Манолов /заинтересовани страни/, че със Заповед №1123/15.07.2019г. на Кмета на Община Свиленград е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ VІ- 90 в кв. 20 по плана на с. Лисово, община Свиленград, като имотът се отрежда за „ животновъдна ферма” и в него се предвижда свободно нискоетажно основно застрояване. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица. Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на съобщението чрез Кмета на общината пред Административен съд Хасково.
17.07.2019
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци Митрю Вълчев Манолов и Никола Вълчев Манолов /заинтересовани страни/, че е изготвен проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ ІV- 90 в кв. 20 по плана на с. Лисово, община Свиленград, като имотът се отрежда за „ животновъдна ферма” и в него се предвижда свободно нискоетажно основно застрояване. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП- ПЗ до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.
04.06.2019 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Гергана Христова Тенева, Радко Георгиев Стефанов, Мика Тенева Якофова, Стефанка Георгиева Аджиларска, Живка Георгиева Пърчева, Стефан Георгиев Стефанов, Диян Русев Денев, Радой Стоянов Желев, Златина Николова Желева, Светлозар Желев Стоянов, Зюмбюла Костадинова Димова, Георги Яковов Георгиев, Симеон Георгиев Танев, Цветан Нешев Цветков, Емилия Костадинова Гъркова , Василка Димитрова Киркова - заинтересовани страни, че със зап. № 227/13.02.2019 г. на кмета на Общината е одобрен подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатор 36110.20.502 по КК на с. Капитан Андреево, община Свиленград, като имотът се отрежда за „ паркинг, бензиностанция, газстанция, обществено обслужващи дейности”. Заповедта и ПУП се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица. Жалби по заповедта на кмета се подават в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление чрез Община Свиленград до Административен съд гр. Хасково.
21.02.2019 г.
Във връзка с насрочен публичен търг със Заповед № 55/15.01.2019г. на Кмета на Община Свиленград за учредяване на право на строеж върху поземлен имот, находящ се в гр.Свиленград и Протокол от 01.02.2019г. на комисия, назначена със заповед на кмета на общината, ОБЯВЯВАМ на Георги Демирев Демирев, че е издадена Заповед №165/05.02.2019г. на Кмета на Община Свиленград за определяне на спечелил публичен търг с явно наддаване за учредяване на право на строеж върху поземлен имот. Заповедта може да се обжалва пред Административен съд-Хасково в 14-дневен срок от съобщаването й.
07.02.2019г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Здравка Харалампиева Николова, Александър Харалампиев Николов, Анастасия Александрова, Ангелина Андонова Колева, Йордан Стоянов Димитров, Галина Христова Иванова, Иван Тенев Иванов - заинтересовани страни, че със заповед № 1627/08.11.2018 г. на кмета на Община Свиленград е одобрено изменение на ПУП - план за застрояване на УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ І, УПИ ІХ, УПИ VІІІ и УПИ VІІ в кв.108а по ПРЗ на гр. Свиленград. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд гр. Хасково.
09.11.2018 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Гергана Христова Тенева, Радко Георгиев Стефанов, Мика Тенева Якофова, Стефанка Георгиева Аджиларска, Живка Георгиева Пърчева, Стефан Георгиев Стефанов, Диян Русев Денев, Радой Стоянов Желев, Златина Николова Желева, Светлозар Желев Стоянов, Зюмбюла Костадинова Димова - заинтересовани страни, че е изготвен проект за подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатор 36110.20.502 по КК на с. Капитан Андреево, община Свиленград, като имотът се отрежда за „ паркинг, бензиностанция, газстанция, обществено обслужващи дейности”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.
19.10.2018 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Здравка Харалампиева Николова, Александър Харалампиев Николов, Анастасия Александрова, Ангелина Андонова Колева, Йордан Стоянов Димитров, Галина Христова Иванова, Иван Тенев Иванов - заинтересовани страни, че е изготвен проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ І-1899, УПИ ІІ-1904, УПИ ІІІ-1905, УПИ VІІ-1906, УПИ VІІІ-1903 и УПИ ІХ-1902 в кв. 108а по ПРЗ на гр. Свиленград, като в тях се предвижда свързано едноетажно допълващо застрояване. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП- ПЗ до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.
19.10.2018 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Атанас Димов Вангелов - заинтересовани страни, че е изготвен проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване на ПИ с идентификатор 65677.701.9483 по КК на гр. Свиленград, като имотът се отрежда за „ жилищно строителство”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.
17.07.2018 г.
Община Свиленград обявява на Мартин Ридван Шазаи, че е издадена Заповед №831/15.06.2018г. за анулиране на Фиш МФ серия-А 2008 №0006944 от 21.03.2018г. за извършено нарушение на чл.11, ал.2, т.1 от Наредба №3 на ОбС-Свиленград за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Свиленград. Заповедта може да се обжалва пред Административен съд-Хасково в 14- дневен срок от съобщаването й.
12.07.2018 г.
Община Свиленград обявява на Мария Христова Дянкова, че е издадена Заповед №772/31.05.2018г. за анулиране на Фиш МФ серия-А 2008 №0006938 от 02.05.2018г. за извършено нарушение на чл.11, ал.2, т.1 от Наредба №3 на ОбС-Свиленград за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Свиленград. Заповедта може да се обжалва пред Административен съд-Хасково в 14- дневен срок от съобщаването й.
28.06.2018 г.
Община Свиленград обявява на Ирина Благомирова Божилова, че е издадена Заповед №661/02.05.2018г. за анулиране на Фиш МФ серия-А 2008 №0005906 от 26.11.2017г. за извършено нарушение на чл.11, ал.1 от Наредба №3 на ОбС-Свиленград за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Свиленград. Заповедта може да се обжалва пред Административен съд-Хасково в 14- дневен срок от съобщаването й
18.06.2018 г.
Община Свиленград обявява на Мая Пеева Льондева, Величка Христова Атанасова, „ Топ Билд Комерс” ЕООД, Атанас Димитров Зорзопов, че е издадено разрешение за строеж № 158/28.11.2017 г. за обект “ Многофамилна жилищна сграда” в УПИ Х – в кв. 23 по ПРЗ на гр. Свиленград / ПИ с идентификатор 65677.701.617 по КК на гр. Свиленград/, като е процедиран и одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива в две самостоятелни части: подробен устройствен план и инвестиционен проект. Със зап. № 2077/28.11.2017 г. е одобрено изменение на ПУП – ПЗ на УПИ Х в кв. 23 по ПРЗ на гр. Свиленград, като имотът се отрежда за „ жилищно средноетажно застрояване” с вис. до 12 метра. Заповедта на кмета и разрешението за строеж подлежат на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението пред Административния съд, чрез Община Свиленград.
06.02.2018 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Иван Владиславов Иванов – заинтересована страна, че със заповед № 58/15.01.2018 г. на кмета на Община Свиленград е одобрено изменение на ПУП - план за застрояване на УПИ ІV-, УПИ ІІІ и УПИ V кв.74 по ПРЗ на гр. Свиленград. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд гр. Хасково.
30.01.2018 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Васил Георгиев Миков и на Николай Георгиев Миков - заинтересовани страни, че е изготвен проект за подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатор 36110.31.600 и на ПИ с идентификатор 36110.31.591 по КК на с. Капитан Андреево, община Свиленград, като имотите се отреждат за „ обществено обслужващи и търговски дейности”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.
29.11.2017 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Никола Василев Христов/ Кутев/ и на Димитрина Атанасова Янкова - заинтересовани страни, че е изготвен проект за подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатор 36110.31.600 и на ПИ с идентификатор 36110.31.591 по КК на с. Капитан Андреево, община Свиленград, като имотите се отреждат за „ обществено обслужващи и търговски дейности”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.
18.10.2017 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Георги Нешев Цветков, ЕГН…………… от гр. Пловдив, в качеството му на съсобственик на поземлен имот № 010046, находящ се в землището на с.Генералово, община Свиленград, местност ”Старите лозя”, НТП-Нива, категория V (пета), целият с площ от 3.003 дка, при граници и съседи: имот № 010043- Нива на насл. на Стою Тодоров Капушев, имот № 010044 - Нива на Георги Николов Николов и имот № 010059- Автомагистрала на Държавата, че е издадена Заповед № 757/19.05.2017г. на Кмета на Община Свиленград, с която се отчуждава реална част с площ от 0.560 дка /петстотин и шестдесет квадратни метра/ от поземлен имот № 010046, находящ се в землището на с.Генералово, община Свиленград, местност ”Старите лозя”, НТП-Нива, категория V (пета), целият с площ от 3.003 дка, за изграждане на обект Пътна връзка АМ ”Марица” към републикански път І-8 въз основа на влязъл в сила Подробен устройствен план - Парцеларен план за изграждане на Пътна връзка от АМ ”Марица” към Път І-8 ( км 377+700, дясно), землище с.Генералово, одобрен с Решение № 377/30.11.2016г. на Общински съвет-Свиленград, предвиждащ изграждане на общински обект от първостепенно значение - публична общинска собственост, необходим за задоволяване на общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин. Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд- гр.Хасково в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в Държавен вестник. Обявлението да се постави на таблото за съобщения във входното фоайе на първия етаж на сградата на Община Свиленград и се публикува на интернет страницата на общината, както и да се обнародва в Държавен вестник съгласно условията на чл.25, ал.4 от ЗОС.
31.07.2017 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Димо Стоянов Димов и на Петко Иванов Димитров – заинтересовани страни, че със зап. № 978/27.06.2017 г. на кмета на Община Свиленград е одобрено изменение на подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на УПИ І- 28 кв. 5а по ПРЗ на с. Кап. Андреево, община Свиленград. Заповедта с плана за застрояване се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица. Жалби по заповедта на кмета се подават в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление чрез Община Свиленград до Административен съд гр. Хасково.
28.06.2017 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Стефка Тодорова Костадинова, ЕГН…………… от гр.Свиленград, ………………, в качеството и на съсобственик на поземлен имот № 010026, находящ се в землището на с.Генералово, община Свиленград, местност ”Старите лозя”, НТП-Нива, категория V (пета), целият с площ от 3.002 дка, при граници и съседи: имот № 010017- Нива на Димитър Тодоров Колев, имот № 010018- Нива на Милуш Яков Милушев и имот № 010058- полски път на Община Свиленград, че е издадена Заповед № 762/19.05.2017г. на Кмета на Община Свиленград, с която се отчуждава реална част с площ от 0.033 дка от поземлен имот № 010026, находящ се в землището на с.Генералово, община Свиленград, местност ”Старите лозя”, НТП-Нива, категория V (пета), целият с площ от 3.002 дка, за изграждане на обект Пътна връзка АМ ”Марица” към републикански път І-8 въз основа на влязъл в сила Подробен устройствен план - Парцеларен план за изграждане на Пътна връзка от АМ ”Марица” към Път І-8 ( км 377+700, дясно), землище с.Генералово, одобрен с Решение № 377/30.11.2016г. на Общински съвет-Свиленград, предвиждащ изграждане на общински обект от първостепенно значение - публична общинска собственост, необходим за задоволяване на общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин. Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от датата на настоящото обявление, чрез Община Свиленград до Административен съд гр. Хасково. Обявлението да се постави на таблото за съобщения във входното фоайе на първия етаж на сградата на Община Свиленград и се публикува на интернет страницата на общината, както и да се обнародва в Държавен вестник съгласно условията на чл.25, ал.4 от ЗОС.
20.06.2017 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Румянка Димова Аргилашка, ЕГН........................... от гр.Пловдив,.................................... в качеството и на съсобственик на поземлен имот № 010046, находящ се в землището на с.Генералово, община Свиленград, местност ”Старите лозя”, НТП-Нива, категория V (пета), целият с площ от 3.003 дка, при граници и съседи: имот № 010043- Нива на насл. на Стою Тодоров Капушев, имот № 010044 - Нива на Георги Николов Николов и имот № 010059- Автомагистрала на Държавата, че е издадена Заповед № 757/19.05.2017г. на Кмета на Община Свиленград, с която се отчуждава реална част с площ от 0.560 дка /петстотин и шестдесет квадратни метра/ от поземлен имот № 010046, находящ се в землището на с.Генералово, община Свиленград, местност ”Старите лозя”, НТП-Нива, категория V (пета), целият с площ от 3.003 дка, за изграждане на обект Пътна връзка АМ ”Марица” към републикански път І-8 въз основа на влязъл в сила Подробен устройствен план - Парцеларен план за изграждане на Пътна връзка от АМ ”Марица” към Път І-8 ( км 377+700, дясно), землище с.Генералово, одобрен с Решение № 377/30.11.2016г. на Общински съвет-Свиленград, предвиждащ изграждане на общински обект от първостепенно значение - публична общинска собственост, необходим за задоволяване на общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин. Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от датата на настоящото обявление, чрез Община Свиленград до Административен съд гр. Хасково. Обявлението е поставено на таблото за съобщения във входното фоайе на първия етаж на сградата на Община Свиленград и е публикувано на интернет страницата на общината.
19.06.2017 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на София Димова Станкова, ЕГН 4608227638 от гр.Раднево, ул.”Спортна” № 4, ет.3, ап.5, в качеството му на съсобственик на поземлен имот № 010046, находящ се в землището на с.Генералово, община Свиленград, местност ”Старите лозя”, НТП-Нива, категория V (пета), целият с площ от 3.003 дка, при граници и съседи: имот № 010043- Нива на насл. на Стою Тодоров Капушев, имот № 010044 - Нива на Георги Николов Николов и имот № 010059- Автомагистрала на Държавата, че е издадена Заповед № 757/19.05.2017г. на Кмета на Община Свиленград, с която се отчуждава реална част с площ от 0.560 дка /петстотин и шестдесет квадратни метра/ от поземлен имот № 010046, находящ се в землището на с.Генералово, община Свиленград, местност ”Старите лозя”, НТП-Нива, категория V (пета), целият с площ от 3.003 дка, за изграждане на обект Пътна връзка АМ ”Марица” към републикански път І-8 въз основа на влязъл в сила Подробен устройствен план - Парцеларен план за изграждане на Пътна връзка от АМ ”Марица” към Път І-8 ( км 377+700, дясно), землище с.Генералово, одобрен с Решение № 377/ 30.11.2016г. на Общински съвет-Свиленград, предвиждащ изграждане на общински обект от първостепенно значение - публична общинска собственост, необходим за задоволяване на общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин. Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от датата на настоящото обявление, чрез Община Свиленград до Административен съд гр. Хасково. Обявлението е поставено на таблото за съобщения във входното фоайе на първия етаж на сградата на Община Свиленград и е публикувано на интернет страницата на общината.
15.06.2017 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Димитър Зафиров Димитров, наследник на УПИ V-93 в кв.34 по плана на с.Мезек. обл.Хасковска ,че със заповед №734/16.05/16.05.2017год. на кмета на Община Свиленград е одобрен подробно устройствен план /ПУП/ и ПЗ план за застрояване на УПИ ІV-92 в кв.34 по плана на с.Мезек,които се отреждат за” свободно ниско етажно застрояване,с височина до 10м,кинт-1.2 и отреждане на имота за обществено обслужващи нужди. На основание чл.215,ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящето съобщение чрез Община Свиленград пред Административния съд гр.Хасково.
14.06.2017 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Йордан Димитров Димитров, собственик на УПИ ІІІ-102 в кв.31 по плана на с.Мезек. обл.Хасковска ,че със заповед №585/18.04.2017год. на кмета на Община Свиленград е одобрен подробен устройствен план /ПУП/ план за застрояване на УПИ ІІ-103 и УПИ V-100 в кв.31 по плана с.Мезек,които се отреждат за” смесено предназначение”и се определя нискоетажно застрояване в тях. На основание чл.215,ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящето съобщение чрез Община Свиленград пред Административния съд гр.Хасково.
17.05.2017 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Стефана Георгиева Караславова и на Златка Трифонова Адиркова - заинтересовани страни, че със заповеди № 570/11.04.2017 г.и зап. № 571/11.04.2017 г. на кмета на Община Свиленград е одобрен подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 345009 и на ПИ № 345008, находящи се в м. „ Под Баяндър”, в землището на гр. Свиленград. Заповедта с плана за застрояване се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица. Жалби по заповедта на кмета се подават в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление чрез Община Свиленград до Административен съд гр. Хасково.
12.04.2017 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АПК /АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС/ ОБЯВЯВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Мария Найденова Чилова, Яко Павлов Яков, Григор Петков Григоров - заинтересовани страни, че със зап. № 551/06.04.2017 г. на кмета на Община Свиленград е одобрен подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 033040 и на ПИ № 033011, находящи се в м. „ Саксон Алча”, в землището на с. Кап. Андреево , община Свиленград. Заповедта с плана за застрояване се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица. Жалби по заповедта на кмета се подават в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление чрез Община Свиленград до Административен съд гр. Хасково.
10.04.2017 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Димо Стоянов Димов и на Петко Иванов Димитров заинтересовани страни, че е изготвен проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване на УПИ І - 28 в кв. 5а по плана на с. Капитан Андреево, община Свиленград, като имотът се отрежда за „ техническа инфраструктура” и в него се определя свободно основно застрояване с височина на застрояване 45 метра с устройствени показатели: Пзастр.: - 50%, Кинт. – до 0,5, озеленени площи – 50 %. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ. Дата: 23.03.2017 г.
23.03.2017 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Елена Димитрова Танева - заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ № 289007 , находящ се в м. „ Пъстрогорски”, землището на гр. Свиленград, като същия се отрежда за “обществено обслужване”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ. Дата: 23.03.2017 г.
23.03.2017 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на „ ОМБ” ООД гр. Свиленград и на Колка Иванова Петрова – заинтересовани страни, че със зап. №447/20.03.2017 г. на кмета на Община Свиленград е одобрен подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 000147 в землището на с.Мезек , община Свиленград. Заповедта с плана за застрояване се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица. Жалби по заповедта на кмета се подават в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление чрез Община Свиленград до Административен съд гр. Хасково. Дата: 20.03.2017 г.
20.03.2017 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Ива Георгиева Тюфекчиева с адрес:гр.София, бул.”Цар Борис ІІІ” №99, ет.8, ап.45 и Елена Георгиева Радева с адрес:гр.София, жк „Дианабад”№47, вх.Ж, ет.8, ап.127 в качеството им на наследници на Иван Георгиев Тюфекчиев, собственик на УПИ ІІ-2875-за паркинг, в кв.95А, по плана на гр.Свиленград, че със Заповед №240/10.02.2017г. на Кмета на Община Свиленград е одобрено изменение на плана за регулация на УПИ ІІ-за паркинг и УПИ ІІІ-общ. в кв.95А по плана на гр.Свиленград като същите се отредят „За паркинг” към улица с о.т.306, о.т. 913 и о.т.915. Заповедта на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ може да се обжалва в 14–дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, чрез Общинска администрация–Свиленград до Административен съд – гр. Хасково. Дата: 16.03.2017
16.03.2017 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Стефана Георгиева Караславова, Златка Трифонова Адиркова - заинтересовани страни, че е изготвен проект за подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ № 345008 и на ПИ № 345009 , находящи се в землището на гр. Свиленград, като същите имоти се отреждат за „ жилищно застрояване”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ. Дата: 14.03.2017 г.
14.03.2017 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Мария Найденова Чилова, Яко Павлов Яков заинтересовани страни, че е изготвен проект за подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ № 033040 и на ПИ № 033011 , находящи се в м. „ Саксон Алча”, землището на с. Капитан Андреево, община Свиленград, като същите имоти се отреждат за „ зона със специално предназначение”, и които имоти ще се приобщават към ПИ № 033016, отреден за „ бензиностанция и газстанция”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ. Дата: 14.03.2017 г.
14.03.2017 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Григор Петков Григоров, заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ № 033040 и на ПИ № 033011 , находящи се в м. „ Саксон Алча”, землището на с. Капитан Андреево, община Свиленград, като същите имоти се отреждат за „ зона със специално предназначение”, и които имоти ще се приобщават към ПИ № 033016, отреден за „ бензиностанция и газстанция”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ. Дата: 06.03.2017 г.
06.03.2017 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на „ОМБ” ООД гр. Свиленград и на Колка Иванова Петрова - заинтересовани страни, че е изготвен проект за подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ № 000147 , находящ се в стопанския двор на с. Мезек, община Свиленград, като същия се отрежда за “обществено обслужване”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ. Дата: 27.02.2017 г.
27.02.2017 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Георги Христов Шишманов, ЕГН 8205278486 с адрес : гр.Варна, ж.к.”Младост”, бл.130, вх.6, ет.1, в качеството му на съсобственик на поземлен имот с № 600005, находящ се в землището на гр.Свиленград, местност ”Левченски път”, категория V (пета), с НТП-Нива, целият с площ от 6.100 дка, при граници и съседи: имот № 600008-Др.селищна тер., Кметство Свиленград, имот № 600003- Др.селищна тер., Кметство Свиленград и имот № 293013- Др.селищна тер., Кметство Свиленград и др., че е издадена Заповед № 3685/ 29.12.2016г. на Кмета на Община Свиленград, с която се отчуждава реална част с площ от 792 кв.м /седемстотин деветдесет и два квадратни метра/ от поземлен имот № 600005, находящ се в землището на гр.Свиленград, местност “Левченски път”, V категория, с НТП- нива, целия с площ от 6.100 дка за изграждане на обект „Местен път за достъп до Поземлени имоти в местност „Левченски път”, з-ще гр.Свиленград”, въз основа на влязъл в сила Подробен устройствен план - Парцеларен план /подробен устройствен план – парцеларен план/ на строеж “Местен път за достъп” до Поземлени имоти в местност „Левченски път”, з-ще гр.Свиленград”, одобрен с Решение № 117/30.03.2016г. на Общински съвет-Свиленград, предвиждащ изграждане на общински обект от първостепенно значение - публична общинска собственост, необходим за задоволяване на общинска нужда. Заповедта може да се оспори по реда на АПК в 14- дневен срок от датата на настоящото обявление. Обявлението е поставено на таблото за съобщения във входното фоайе на първия етаж на сградата на Община Свиленград и е публикувано на интернет страницата на общината.
31.01.2017 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА за издадено Решение на комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Свиленград. До Марийка Янева Колева, с. Мезек, общ.Свиленград, обл.Хасково и Власаки Янев Димитров, гр.Пловдив, район “Южен”, ул.”Димитър Талев” № 47, в качеството си на наследници на Яни Ангелов Димитров и собственици на ПИ № 047010 в землището на с. Сива река, общ. Свиленград с площ на имота 6,695 дка с НТП – нива, собственост на Яни Ангелов Димитров. На основание чл.210, ал.3 от Закона за устройство на територията ВИ СЪОБЩАВАМЕ, че с Решение на комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена със Заповед № 645/04.04.2014 г. на Кмета на община Свиленград, взето с ПРОТОКОЛ № 9/17.07.2014 г. Е ОПРЕДЕЛЕНА цената на сервитутното право на засегнатите площи от сервитутната зона на: ВЛ 110 KV П/СТ "Любимец" - тягова п/ст "Свиленград" - основно ел.захранване; ВЛ 110 KV п/ст "Любимец" - тягова п/ст "Свиленград" - резервно ел.захранване; ВЛ 110 KV п/ст "Свилена" – реконструкция, във връзка с изпълнение на проект"Реконструкция и електрификация на ж.п.линията Пловдив-Свиленград-турска / гръцка/ граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч - ВЛ 110 KV П/СТ "Любимец" - тягова п/ст "Свиленград" - основно ел.захранване, находящ се в землището на гр.Свиленград с възложител: ДП"НК Железопътна инфраструктура", гр.София, включително на следният имот Ваша собственост, а именно: „Сервитутното право на засегнатата площ от 1.309 дка, находяща се в ПИ № 047010, землището на с. Сива река, общ. Свиленград с площ на имота 6,695 дка с НТП – нива, собственост на Яни Ангелов Димитров е на стойност 181 лв./сто осемдесет и един лева/” Съгласно чл. 215, ал. 2 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от датата на получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания против оценката чрез Общинска администрация Свиленград до Административен съд – Хасково.
16.01.2017 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Гюлбин Багджъ – заинтересована страна, че е издадено разрешение за строеж № 40/13.04.2016 г. за обект „ Кухненска аспирация към обект за бързо хранене” в УПИ VІІ-1890,за обществено и търг. обслужване в кв. 103 по плана на гр. Свиленград. Същото може да бъде обжалвано по реда на чл.216 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението пред началника на сектор Хасково РДНСК южен централен район, чрез Община Свиленград.
17.05.2016 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Колка Иванова Петрова - заинтересована страна, собственик на ПИ № 030004 в землището на с. Мезек, община Свиленград и на “ ОМБ” ООД гр. Свиленград, собственик на ПИ № 030003 в същото землище, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 000147, находящ се в землището на с. Мезек, община Свиленград, като имотът се отрежда за “къща за гости”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 от ЗУТ.
12.04.2016 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Калина Георгиева Щарева – заинтересована страна, че със зап. № 189/15.02.2016 г. на кмета на Община Свиленград е одобрен подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 348011 в м. “ Брантия”, землището на гр. Свиленград. Заповедта с плана за застрояване се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица. Жалби по заповедта на кмета се подават в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление чрез Община Свиленград до Административен съд гр. Хасково.
07.04.2016 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на ЕТ”Николета Николова-Николета Николова”, собственик на УПИХХІ-292 в кв.6 по плана на с.Мезек. обл.Хасковска ,че със заповед №2255/15.09.2015год. на кмета на Община Свиленград е одобрен подробно устройствен план /ПУП/ план за застрояване на УПИХVІІ-291 и УПИVІІІ-291 в кв.6 по плана с.Мезек се отреждат за” къща за гости „и се определя свободно застрояване в тях. На основание чл.215,ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящето съобщение пред Административния съд гр.Хасково.
28.09.2015 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на ЕТ”Николета Николова-Николета Николова” собственик на УПИХХІ-292 в кв.6 по плана на с.Мезек. обл.Хасковска ,че със заповед№2256/15.09.2015год. на кмета на Община Свиленград е одобрен подробен устройствен план /ПУП/- план за застрояване на УПИХХV-293 в кв.6 се разделя на два УПИХХVІ-293иУПИХХVІІ-293 в кв.6 по плана с.Мезек се отреждат за „къща за гости „и се определя свободно застрояване. На основание чл.215,ал.4 от ЗУТ Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от дата на настоящето съобщение пред Административен съд гр.Хасково.
28.09.2015 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Емилия Георгиева Караславова, собственик на ПИ № 336001, находящ се в м. “Речни лозя”, землището на гр. Свиленград - заинтересована страна, че със заповед № 2247/12.09.2015 г. на кмета на Община Свиленград е одобрен подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване на ПИ № 336005 в м. “Речни лозя”, находящ се в землището на гр.Свиленград, като имотът се отрежда за “ къща за гости”. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14 - дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд гр. Хасково.
14.09.2015 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Емилия Георгиева Караславова, собственик на ПИ № 336001, находящ се в м. “Речни лозя”, землището на гр. Свиленград - заинтересована страна, че е изработен проект за подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване на ПИ № 336005 в м. “Речни лозя”, находящ се в землището на гр.Свиленград, като имотът се отрежда за “ къща за гости”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.
26.08.2015 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на ЕТ”Николета Николова-Николета Николова”, собственик на УПИХХІ-292 в кв.6 по плана на с.Мезе.Двата УПИХVІІ-291иУПИVІІІ-291 в кв.6 по плана с.Мезек се отреждат за” къща за гости „и се определя свободно застрояване в тях. Проекта се намира в Общинска администрация гр.Свиленград,отдел „Устройство на територията,стая №214 и може да се разглежда от 8,30часа до 17,30часа. от заинтересованите страни. Искания, предложения и възражения по проекта за ПУП-ПЗ се правят до кмета на Община Свиленград в 14 дневен срок от датата на получаването на съобщението,съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.
03.08.2015 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на ЕТ”Николета Николова-Николета Николова” собственик на УПИХХІ-292 в кв.6 по плана на с.Мезе.като и УПИХХV-293 в кв.6 се разделя на два УПИХХVІ-293иУПИХХVІІ-293 в кв.6 по плана с.Мезек се отреждат за „къща за гости „и се определя свободно застрояване. Проекта се намира в Общинска администрация гр.Свиленград,отдел „Устройство на територията,стая №214 и може да се разглежда от 8,30часа до 17,30часа.,от заинтересованите страни. Искания, предложения и възражения по проекта за ПУП-ПЗ се правят до кмета на Община Свиленград в 14 дневен срок от датата на получаването на съобщението,съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.
03.08.2015 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Маргица Николова Ангелова, собственик на ПИ № 051006, находящ се в м. “До село”, землището на с. Райкова могила, община Свиленград - заинтересована страна, че е изработен проект за подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване на ПИ № 051017 в м. “До село”, находящ се в землището на с. Райкова могила гр.Свиленград, като имотът се отрежда за “ склад за селскостопанска техника и инвентар”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.
26.05.2015 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Господин Христов Саманджиев, собственици на ПИ № 016011 и на н-ци на Михаил Димитров Стамболиев, собственици на ПИ № 016006, находящи се в м. “Речни лозя”, землището на гр. Свиленград - заинтересована страна, че е изработен проект за подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване на ПИ № 016015 в м. “Речни лозя”, находящ се в землището на гр.Свиленград, като имотът се отрежда за “ жилищни нужди”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.
29.04.2015 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на София Мавродиева Ньотева , собственици на ПИ № 521021 и на Иванка Александрова Текелиева, собственик на ПИ № 521026, находящи се в м. “Бялата пръст”, землището на гр. Свиленград - заинтересована страна, че е одобрен подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване на ПИ № 521019, включващ ПИ № 521018, ПИ № 521020 и ПИ № 521025, находящи се в землището на гр.Свиленград, като се разширява площадката и имотите се отреждат за “хотел и обслужващи дейности”. Одобреният ПУП се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица. Жалби по заповедта на кмета се подават в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление чрез Община Свиленград до Административен съд гр. Хасково.
09.03.2015 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АПК /АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС/ ОБЯВЯВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на София Мавродиева Ньотева - заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ № 521019; ПИ № 521018; ПИ № 521020 и ПИ № 521025, находящи се в м. “Бялата пръст”, в землището на Свиленград, като същите се отреждат за “ хотел и обслужващи дейности”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.
29.12.2014 г.
Уведомяваме Ви, че за строеж:„Въздушна кабелна мрежа за радио и телевизионни сигнали и устройства свързани с функционирането им”, разположен по уличната стълбовна ел.въздушна мрежа, находящ се по ул.”Димчо Дебелянов”, ул.”Ст.Караджа”, ул.”Арда”, ул.”Околчица”, ул.”Пейо К.Яворов”, ул.”Цар Симеон Велики” в участъка от пощата до ул.”Комуна”, ул.”Комуна” в участъка от ул.”Христо Ботев” до пазара, ул.”Неофит Рилски”, ул.”Тунджа”, ул.”Мир”, паркинга зад сградата на бившето АПК, ул.”Ген Струков”, ул.”Трети март” в участъка от ул.”Христо Ботев” до сградата на общинска администрация Свиленград, ул.”Крайречна”, ул.”Хр.Топракчиев”, ул.”13-ти октомври”, ул.”Райко Даскалов”, ул.”Захари Зограф”, ул.”Дедеагач”, ул.”Христо Смирненски” в участъка от ул.”Христо Ботев” до ул.”3-ти март”, ул.”Велики Преслав”, бул.”България” в участъка от ул.”Цар Симеон Велики” до сградата на общинска администрация Свиленград, ул.”Гоце Делчев”, ул.”Септемврийци”, разположени по бетонови стълбове е издадена Заповед № 1068/26.06.2014 г. на кмета на община Свиленград за премахване на въздушна кабелна мрежа за радио и телевизионни сигнали и устройства свързани с функционирането им. Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в Общинска администрация, гр. Свиленград, област Хасково, бул."България" № 32, стая № 210. Възражения срещу Заповед № 1068/26.06.2014 г. на кмета на община Свиленград, могат да бъдат подавани в 14 /четиринадесет/ дневен срок считано от 27.06.2014 г. пред Кмета на Община Свиленград. Настоящото съобщение беше залепено на строежа на 27.06.2014 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на §4, ал.1, изр.2 от ДР на ЗУТ.
26.06.2014 г.
Уведомяваме Ви, че за строеж:„Въздушна кабелна мрежа за радио и телевизионни сигнали и устройства свързани с функционирането им”, разположен по уличната стълбовна ел.въздушна мрежа, находящ се по жилищни блокове в кв.”Изгрев”, ул.”Одрин”, ул.”Хр.Ботев”, ул.”Шейново”, ул.”Антим І”, ул.”Ген.Струков” в участъка от ул.”Христо Ботев” до ул.”Тодор Кирков”, ул.”Еделвайс”, ул.”Хр.Смирненски” в участъка от ул.”Граничар” до ул.”Христо Ботев”, ул.”Марица”, ул.”Пролет”, ул.”Свила”, ул.”Хаджи Димитър”, ул.”Трети март” в участъка от ул.”Граничар” до ул.”Христо Ботев”, ул.”Боримечка”, ул.”Петър Стоев”, ул.”Кирил и Методий”, ул.”Комуна” в участъка от ул.”Христо Ботев” до ул.“Граничар”, ул.”Петко Славейков”, ул.”Божур” в участъка от ул.” Христо Ботев” до ул.”Граничар”, ул.”Стара планина”, ул.”Любен Каравелов”, По ул.”Индже войвода”, разположени по бетонови стълбове е издадена Заповед № 1041/20.06.2014г. на кмета на община Свиленград за премахване на въздушна кабелна мрежа за радио и телевизионни сигнали и устройства свързани с функционирането им. Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в Общинска администрация, гр. Свиленград, област Хасково, бул."България" № 32, стая № 210. Възражения срещу Заповед № 1041/20.06.2014г. на кмета на община Свиленград, могат да бъдат подавани в 14 /четиринадесет/ дневен срок считано от 20.06.2014 г. пред Кмета на Община Свиленград. Настоящото съобщение беше залепено на строежа на 20.06.2014 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на §4, ал.1, изр.2 от ДР на ЗУТ.
20.06.2014 г.
Уведомяваме Ви, че за строеж:„Въздушна кабелна мрежа за радио и телевизионни сигнали и устройства свързани с функционирането им”, разположен по уличната стълбовна ел.въздушна мрежа, находящ се по ул.”Шести септември”, ул.”Васил Левски” в участъка от ул.” Княз Борис” до ул.”Гео Милев”, ул.”Жулио Кюри”, ул.”Тодор Каблешков”, ул.”Христо Шишманов” в участъка от автогарата до ул.”Гео Милев”, ул.”Гео Милев”, ул.”Димитър Благоев”, ул.”Васил Левски” в участъка от ул.”Димитър Благоев” до бул.”България”, ул.”Ст.Стамболов”, ул.”Яна войвода”, ул.”Преображенско въстание”, ул.”Цанко Церковски”, ул.”Бузлуджа”, ул.”Бурденис”, ул.”Бенковски”, ул.”Самарско знаме”, ул.”Христо Шишманов” в участъка от ул.”Гео Милев” до х-л “Свилена”, ул.”Георги Скрижовски”, ул.”Иван Вазов”, ул.”Македония”, ул.”Московска”, ул.”Георги Сава Раковски”, ул.”Ал.Стамболийски” в участъка от х-л.”Свилена” до ул.”Цар Симеон Велики”, ул.”Алеко Константинов” в участъка от ул.” Цар Симеон Велики ” до ул.”Ал.Стамболийски”, бул.”България” от поликлиниката до ул.”Зорница”, ул.”Зорница” в участъка до ул.”Георги Кирков”, ул.”Георги Кирков”, ул.”Христо Ботев” в участъка от ул.”Георги Кирков” до бул.”България”, ул.”Детелина”, ул.”Славянска”, ул.”Пушкин”, ул.”Кап.Петко войвода”, ул.”Тодор Кирков”, ул.”Бяло море”, ул.”Граничар”, ул.”Комуна” в участъка между ул.”Граничар” и ул.”Зорница”, ул.”Божур” в участъка между ул.”Граничар” и ул.”Зорница”, ул.”Индже войвода” в участъка между ул.”Граничар” и ул.”Зорница”, разположен по бетонови стълбове, е издадена Заповед № 1040/20.06.2014г. на кмета на община Свиленград за премахване на въздушна кабелна мрежа за радио и телевизионни сигнали и устройства свързани с функционирането им. Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в Общинска администрация, гр. Свиленград, област Хасково, бул."България" № 32, стая № 210. Възражения срещу Заповед № 1040/20.06.2014г. на кмета на община Свиленград, могат да бъдат подавани в 14 /четиринадесет/ дневен срок считано от 20.06.2014 г. пред Кмета на Община Свиленград. Настоящото съобщение беше залепено на строежа на 20.06.2014 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на §4, ал.1, изр.2 от ДР на ЗУТ.
20.06.2014 г.
Уведомяваме Ви, че за строеж:„Въздушна кабелна мрежа за радио и телевизионни сигнали и устройства свързани с функционирането им”, разположен по уличната стълбовна ел.въздушна мрежа, находящ се по 1. По ул.”акад.Желязков” от страна на не четните номера, разположени по бетонови стълбове по ул.”Хр.Попмарков” в участъка от ул.”акад.Желязков” до ул.”Васил Левски”, ул.”Васил Левски” от ул.”Сан Стефано” до ул.”Княз Борис”, ул.”Вишеград”, ул.”Княз Борис” в участъка от ул.”Д-р Стр.Дочков”до автогарата, ул.”Васил Друмев”, ул.”Родина”, ул.”Парижка комуна”, ул.”Текстил”, ул.”Ален мак”, ул.”Драган Цанков” в участъка от ул.”Сан Стефано” до ул.”Ален мак”, ул.”Хр.Шишманов” в участъка от ул.”Ален мак” до автогарата, ул.”Елин Пелин”, ул.”Климент Охридски” в участъка от ул.”Ален мак” до ул.”Елин Пелин”, ул.”Кочо Чистименски”, ул.”Оборище”, ул.”Драган Цанков”, ул.”Константин Преславски”, ул.”Първи май”, ул.”Максим Горки” в участъка от ул.”Ален мак” до ул.”Елин Пелин”, ул.”Иларион Макариополски”, ул.”Максим Горки” в участъка от ул.”Елин Пелин” до бул.”България”, ул.”Климент Охридски” в участъка от ул.”Елин Пелин” до бул.”България”, ул.”Алеко Константинов” в участъка от ул.”Цар Симеон Велики” до ул.”Климент Охридски”, ул.”Александър Стамболийски” в участъка от ул.”Максим Горки” до ул.”Цар Симеон Велики” е издадена Заповед № 948/04.06.2014г. на кмета на община Свиленград за премахване на въздушна кабелна мрежа за радио и телевизионни сигнали и устройства свързани с функционирането им. Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в Общинска администрация, гр. Свиленград, област Хасково, бул."България" № 32, стая № 210. Възражения срещу Заповед № 948/04.06.2014г. на кмета на община Свиленград, могат да бъдат подавани в 14 /четиринадесет/ дневен срок считано от 05.06.2014 г. пред Кмета на Община Свиленград. Настоящото съобщение беше залепено на строежа на 05.06.2014 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на §4, ал.1, изр.2 от ДР на ЗУТ.
05.06.2014 г.
Уведомяваме Ви, че за строеж:„Въздушна кабелна мрежа за радио и телевизионни сигнали и устройства свързани с функционирането им”, разположен по уличната стълбовна ел.въздушна мрежа, находящ се по ул.”Димчо Дебелянов”, ул.”Ст.Караджа”, ул.”Арда”, ул.”Околчица”, ул.”Пейо К.Яворов”, ул.”Цар Симеон Велики” в участъка от пощата до ул.”Комуна”, ул.”Комуна” в участъка от ул.”Христо Ботев” до пазара, ул.”Неофит Рилски”, ул.”Тунджа”, ул.”Мир”, по паркинга зад сградата на бившето АПК, ул.”Ген Струков”, ул.”Трети март” в участъка от ул.”Христо Ботев” до сградата на общинска администрация Свиленград, ул.”Крайречна”, ул.”Хр.Топракчиев”, ул.”13-ти октомври”, ул.”Райко Даскалов”, ул.”Захари Зограф”, ул.”Дедеагач”, ул.”Христо Смирненски” в участъка от ул.”Христо Ботев” до ул.”3-ти март”, ул.”Велики Преслав”, бул.”България” в участъка от ул.”Цар Симеон Велики” до сградата на общинска администрация Свиленград, ул.”Гоце Делчев”, ул.”Септемврийци”е съставен Констативен акт № 5/02.06.2014 г., който е основание за започване на административно производство по реда на чл.225а, ал.1 от ЗУТ за премахване на строежа. Със съдържанието на Констативния акт може да се запознаете в Общинска администрация, гр. Свиленград, област Хасково, бул."България" № 32, стая № 210. Възражения срещу Констативния акт могат да бъдат подавани в 14 /четиринадесет/ дневен срок считано от 05.06.2014 г. пред Кмета на Община Свиленград. Настоящото съобщение беше залепено на строежа на от 05.06.2014 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на §4, ал.1, изр.2 от ДР на ЗУТ.
05.06.2014 г.
Уведомяваме Ви, че за строеж:„Въздушна кабелна мрежа за радио и телевизионни сигнали и устройства свързани с функционирането им”, разположен по уличната стълбовна ел.въздушна мрежа, находящ се по ул.”Хризантема”, ул.” Здравец”, ул.” Синчец”, ул.”Ал.Кипров”, ул.”Теменуга”, ул.”Обединение”, ул.”Витоша”, ул.”Княз Борис”- участъка до ул.”23-ти септември”, ул.”23-ти септември” в участъка до ул.”Д-р Стр.Дочков”, ул.”Ст.Стамболов” - в участъка от ул.”23-ти септември” до ул.”Гео Милев”, ул.”Д-р Стр.Дочков” - в участъка до ул.”Княз Борис”, ул.”Родопи” в участъка от 23-ти септември до ул.”Д-р Стр.Дочков”, ул.”Шипка”, ул.”Чавдар”, ул.”Свобода”, ул.”Искър”, ул.”Сан Стефано” - в участъка от ул.”Д-р Стр.Дочков”, ул.”Възраждане”, ул.”Младост”, ул.”Тракия”, ул.”Ат.Далчев”, ул.”Язовирска”, ул.”23-ти септември” в участъка от ул.”Д-р Стр.Дочков” до ул.”Тен.Скобелев”, ул.”Братя Миладинови” в участъка от ул.”Язовирска” до ул.”Оборище”, ул.”Ген.Скобелев” в участъка от ул.”Сан Стефано” до ул.”Оборище”, ул.”Рила”, ул.”Отец Паисий” в участъка от ул.”23-ти септември” до ул.”Ген.Скобелев”, ул.”Ген.Скобелев” в участъка от ул.”Отец Паисий” до ул.”Оборище”, ул.”Братя Миладинови” участъка от ул.”Оборище” до ул.”Васил Левски”, ул.”Черно море”, ул.”Оборище”, ул.”Родопи” в участъка от ул.”Д-р Стр.Дочков” до ул.”Отец Паисий”, ул.”Бачо Киро”, ул.”Михаил Шомов”, ул.”Сергей Румянцев” е издадена Заповед № 931/31.05.2014г. на кмета на община Свиленград за премахване на въздушна кабелна мрежа за радио и телевизионни сигнали и устройства свързани с функционирането им. Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в Общинска администрация, гр. Свиленград, област Хасково, бул."България" № 32, стая № 210. Възражения срещу Заповед № 931/31.05.2014 г. могат да бъдат подавани в 14 /четиринадесет/ дневен срок считано от 03.06.2014 г. пред Кмета на Община Свиленград. Настоящото съобщение беше залепено на строежа на 03.06.2014 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на §4, ал.1, изр.2 от ДР на ЗУТ
03.06.2014 г.
Уведомяваме Ви, че за строеж:„Въздушна кабелна мрежа за радио и телевизионни сигнали и устройства свързани с функционирането им”, разположен по уличната стълбовна ел.въздушна мрежа, находящ се по жилищни блокове в кв.”Изгрев”, ул.”Одрин”, ул.”Хр.Ботев”, ул.”Шейново”, по ул.”Антим І”, по ул.”Ген.Струков” в участъка от ул.”Христо Ботев” до ул.”Тодор Кирков”, ул.”Еделвайс”, ул.”Хр.Смирненски” в участъка от ул.”Граничар” до ул.”Христо Ботев”, ул.”Марица”, ул.”Пролет”, ул.”Свила”, ул.”Хаджи Димитър”, ул.”Трети март” в участъка от ул.”Граничар” до ул.”Христо Ботев”, ул.”Боримечка”, ул.”Петър Стоев”, ул.”Кирил и Методий”, ул.”Комуна” в участъка от ул.”Христо Ботев” до ул.“Граничар”, ул.”Петко Славейков”, ул.”Божур” в участъка от ул.” Христо Ботев” до ул.”Граничар”, ул.”Стара планина”, ул.”Любен Каравелов”, ул.”Индже войвода ” е съставен Констативен акт № 4/31.05.2014 г., който е основание за започване на административно производство по реда на чл.225а, ал.1 от ЗУТ за премахване на строежа. Със съдържанието на Констативния акт може да се запознаете в Общинска администрация, гр. Свиленград, област Хасково, бул."България" № 32, стая № 210. Възражения срещу Констативния акт могат да бъдат подавани в 14 /четиринадесет/ дневен срок считано от 31.05.2014 г. пред Кмета на Община Свиленград. Настоящото съобщение беше залепено на строежа на 31.05.2014 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на §4, ал.1, изр.2 от ДР на ЗУТ.
02.06.2014 г.
Уведомяваме Ви, че за строеж:„Въздушна кабелна мрежа за радио и телевизионни сигнали и устройства свързани с функционирането им”, разположен по уличната стълбовна ел.въздушна мрежа, находящ се на територията на Община Свиленград по ул.”Шести септември”, ул.”Васил Левски” в участъка от ул.” Княз Борис” до ул.”Гео Милев”, ул.”Жулио Кюри”, ул.”Тодор Каблешков”, ул.”Христо Шишманов” в участъка от автогарата до ул.”Гео Милев, ул.”Гео Милев”, ул.”Димитър Благоев”, ул.”Васил Левски” в участъка от ул.”Димитър Благоев” до бул.”България”, ул.”Ст.Стамболов”, ул.”Яна войвода”, ул.”Преображенско въстание”, ул.”Цанко Церковски”, ул.”Бузлуджа”, ул.”Бурденис”, ул.”Бенковски”, ул.”Самарско знаме”, ул.”Христо Шишманов”, ул.”Гео Милев” до х-л “Свилена”, ул.”Георги Скрижовски”, ул.”Иван Вазов”, ул.”Македония”, ул.”Московска”, ул.”Георги Сава Раковски”, ул.”Ал.Стамболийски” в участъка от х-л.”Свилена” до ул.”Цар Симеон Велики”, ул.”Алеко Константинов” в участъка от ул.” Цар Симеон Велики” до ул.”Ал.Стамболийски”, бул.”България” от поликлиниката до ул.”Зорница”, ул.”Зорница” в участъка до ул.”Георги Кирков”, ул.”Георги Кирков”, ул.”Христо Ботев” в участъка от ул.”Георги Кирков” до бул.”България”, ул.”Детелина”, ул.”Славянска”, ул.”Пушкин”, ул.”Кап.Петко войвода”, ул.”Тодор Кирков”, ул.”Бяло море”, ул.”Граничар”, ул.”Комуна” в участъка между ул.”Граничар” и ул.”Зорница”, ул.”Божур” в участъка между ул.”Граничар” и ул.”Зорница”, ул.”Индже войвода” в участъка между ул.”Граничар” и ул.”Зорница” е съставен Констативен акт № 3/30.05.2014 г., който е основание за започване на административно производство по реда на чл.225а, ал.1 от ЗУТ за премахване на строежа. Със съдържанието на Констативния акт може да се запознаете в Общинска администрация, гр. Свиленград, област Хасково, бул."България" № 32, стая № 210. Възражения срещу Констативния акт могат да бъдат подавани в 14 /четиринадесет/ дневен срок считано от 31.05.2014 г. пред Кмета на Община Свиленград. Настоящото съобщение беше залепено на строежа на 31.05.2014 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на §4, ал.1, изр.2 от ДР на ЗУТ.
02.06.2014 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД УВЕДОМЯВА,че за строеж:„Въздушна кабелна мрежа за радио и телевизионни сигнали и устройства свързани с функционирането им”, разположен по уличната стълбовна ел.въздушна мрежа, находящ се на територията на Община Свиленград по ул.”акад.Желязков”, ул.”Хр.Попмарков” в участъка от ул.”акад.Желязков” до ул.”Васил Левски”, ул.”Васил Левски” от ул.”Сан Стефано” до ул.”Княз Борис”, ул.”Вишеград”, ул.”Княз Борис” в участъка от ул.”Д-р Стр.Дочков”до автогарата, ул.”Димитър Новаков”, ул.”Васил Друмев”, ул.”Родина”, ул.”Парижка комуна”, ул.”Текстил”, ул.”Ален мак”, ул.”Драган Цанков” в участъка от ул.”Сан Стефано” до ул.”Ален мак”, ул.”Хр.Шишманов” в участъка от ул.”Ален мак” до автогарата, ул.”Елин Пелин”, ул.”Климент Охридски” в участъка от ул.”Ален мак” до ул.”Елин Пелин”, ул.”Кочо Чистименски” в участъка от ул.”Отец Паисий” до ул.”Оборище”, ул.”Драган Цанков”, ул.”Константин Преславски”, ул.”Първи май”, ул.”Максим Горки” в участъка от ул.”Ален мак” до ул.”Елин Пелин”, ул.”Иларион Макариополски”, ул.”Максим Горки” в участъка от ул.”Елин Пелин” до бул.”България”, ул.”Климент Охридски” в участъка от ул.”Елин Пелин” до бул.”България”, ул.”Алеко Константинов” в участъка от ул.”Цар Симеон Велики” до ул.”Климент Охридски”, ул.”Александър Стамболийски” в участъка от ул.”Максим Горки” до ул.”Цар Симеон Велики” е съставен Констативен акт № 2/19.05.2014 г., който е основание за започване на административно производство по реда на чл.225а, ал.1 от ЗУТ за премахване на строежа. Със съдържанието на Констативния акт може да се запознаете в Общинска администрация, гр. Свиленград, област Хасково, бул."България" № 32, стая № 210. Възражения срещу Констативния акт могат да бъдат подавани в 14 /четиринадесет/ дневен срок считано от 19.05.2014 г. пред Кмета на Община Свиленград. Настоящото съобщение беше залепено на строежа на 08.05.2014 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на §4, ал.1, изр.2 от ДР на ЗУТ.
19.05.2014 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД УВЕДОМЯВА,че за строеж:„Въздушна кабелна мрежа за радио и телевизионни сигнали и устройства свързани с функционирането им”, разположен по уличната стълбовна ел.въздушна мрежа, находящ се по ул.”Хризантема”, ул.” Здравец”, ул.” Синчец”, ул.”Ал.Кипров”, ул.”Теменуга”, ул.”Обединение”, ул.”Витоша”, ул.”Княз Борис”- участъка до ул.”23-ти септември”, ул.”23-ти септември” в участъка до ул.”Д-р Стр.Дочков”, ул.”Ст.Стамболов” - в участъка от ул.”23-ти септември” до ул.”Гео Милев”, ул.”Д-р Стр.Дочков” - в участъка до ул.”Княз Борис”, ул.”Родопи” в участъка от 23-ти септември до ул.”Д-р Стр.Дочков”, ул.”Шипка”, ул.”Чавдар”, ул.”Свобода”, ул.”Искър”, ул.”Сан Стефано” - в участъка от ул.”Д-р Стр.Дочков”, ул.”Възраждане”, ул.”Младост”, ул.”Тракия”, ул.”Ат.Далчев”, ул.”Язовирска”, ул.”23-ти септември” в участъка от ул.”Д-р Стр.Дочков” до ул.”Тен.Скобелев”, ул.”Братя Миладинови” в участъка от ул.”Язовирска” до ул.”Оборище”, ул.”Ген.Скобелев” в участъка от ул.”Сан Стефано” до ул.”Оборище”, ул.”Рила”, ул.”Отец Паисий” в участъка от ул.”23-ти септември” до ул.”Ген.Скобелев”, ул.”Ген.Скобелев” в участъка от ул.”Отец Паисий” до ул.”Оборище”, ул.”Братя Миладинови” участъка от ул.”Оборище” до ул.”Васил Левски”, ул.”Черно море”, ул.”Оборище”, ул.”Родопи” в участъка от ул.”Д-р Стр.Дочков” до ул.”Отец Паисий”, ул.”Бачо Киро”, ул.”Михаил Шомов”, ул.”Сергей Румянцев” е съставен Констативен акт № 1/07.05.2014 г., който е основание за започване на административно производство по реда на чл.225а, ал.1 от ЗУТ за премахване на строежа. Със съдържанието на Констативния акт може да се запознаете в Общинска администрация, гр. Свиленград, област Хасково, бул."България" № 32, стая № 210. Възражения срещу Констативния акт могат да бъдат подавани в 14 /четиринадесет/ дневен срок считано от 08.05.2014 г. пред Кмета на Община Свиленград. Настоящото съобщение беше залепено на строежа на 08.05.2014 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на §4, ал.1, изр.2 от ДР на ЗУТ.
09.05.2014 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Ивана Цветкова Бутракова, собственици на ПИ № 233039 в м. “Пъстрогорски”, землището на гр. Свиленград - заинтересована страна, че е одобрен подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване с ВиК и електро схеми към него на ПИ № 233028, находящ се в землището на гр.Свиленград, м. “Пъстрогорски”. Одобреният ПУП със схемите се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица. Жалби по заповедта на кмета се подават в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление чрез Община Свиленград до Административен съд гр. Хасково.
19.02.2014 г.
Община Свиленград на основание чл.25,ал.1 от Закона за общинската собственост уведомява ГЕОРГИ ИВАНОВ КУРУЯНЕВ, ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ И АНТОН СЛАВЕЕВ ГЪЧЕВ - собственици на недвижим имот, находящ се в гр.Свиленград, общ.Свиленград, представляващ част с площ 59 кв. м. от Поземлен имот № 2367, включен в УПИ XVII в кв.122 по плана на Свиленград, одобрен със Заповед №602/22.11.1993г. изм. със Заповед №2227/23.09.2013г. на Кмета на Община Свиленград, целият с площ от 457 кв.м., ведно с построената в имота паянтова едноетажна жилищна сграда със застроена площ от 108 кв.м. , а именно : за предстояща процедура по принудително отчуждаване по глава III от ЗОС, съгласно плана на гр.Свиленград одобрен със Заповед №602/22.11.1993г. изм. със Заповед №2227/23.09.2013г. на Кмета на Община Свиленград, предвиждащ реализиране на улица с о.т. 1035-1036 – публична общинска собственост /чл.22, ал.1 от ЗОС/ , за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин / чл.21 ал.1 от ЗОС / , като сумата на паричното обезщетение за засегнатото дворно място е в размер на 3 564 лв., а за засегнатата част от паянтовата едноетажна жилищна сграда в размер на 4 954 лв. Придобиването на гореописания имот чрез отчуждаване за изграждане на улица е включено в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2013 г. , приета с Решение №.441/27.02.2013г., изм. с Решение №470/27.03.2013г.,изм. с Решение №526/24.04.2013г. изм. с Решение № 622/31.07.2013г. изм. с Решение № 692/27.11.2013г. изм. с Решение № 707/18.12.2013 г..12.2013 г. на ОбС-Свиленград. С изграждането на улица с о.т.1035- 1036 – публична общинска собственост ще се създаде възможност същата да се продължи и свърже с улица с о.т. 1044-1045. В срока на обявлението, собствениците на посочения имот следва да представят легитимни документи за собственост в Дирекция „Общинска собственост и устройство на територията” при ОбА-Свиленград, стая№ 311, в противен случай сумата за паричното обезщетение ще бъде преведена по сметка на Община Свиленград , съгласно чл.29 ал.2 от ЗОС. Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник , в интернет страницата на Община Свиленград и копие от него да се постави на определеното за целта място в сградата на Община Свиленград. Настоящото обявление е валидно за срок от един месец от датата на публикуването му.
10.01.2014 г.
Община Свиленград на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: АМ „Марица”Оризово–Капитан Андреево, участък “Любимец-Капитан Андреево” от км 89+100 до км 108+260, дясно платно, подобект: реконструкция на водопроводи при км 103+832, който е изложен в сградата на общината, стая № 210.Съгласно чл.128, ал 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в отдел “УТ” на община Свиленград. Писмени възражения, предложения и искания по проекта се правят до общинска администрация, гр.Свиленград.
17.12.2013 г.
Община Свиленград на основание чл.124б, ал.3 от ЗУТ, съобщава, че със заповед № РД-02-14-1137/21.11.2013 г. на министъра на регионалното развитие е разрешено изработването на проект на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: АМ „Марица”Оризово–Капитан Андреево, участък “Любимец-Капитан Андреево” от км 89+100 до км 108+260, дясно платно, реконструкция на водопроводи при км 103+832.
17.12.2013 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Димитър Вангелов Киризиев, собственици на ПИ № 135042 в м. “Мумнево”, землището на гр. Свиленград, както и на собствениците на ПИ № 135035 в същото землище, които са заинтересовани страни, че е одобрен проект за подробен устройствен план – план за застрояване с ВиК и електро схеми към него на ПИ № 135048, находящ се в землището на гр.Свиленград, м. “Мумнево”. Заповедта с плана за застрояване и схемите се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица. Жалби по заповедта на кмета се подават в 14 дневен срок от получаване на съобщението чрез кмета на Община Свиленград до Административен съд гр. Хасково.
05.12.2013 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Ивана Цветкова Бутракова, собственици на ПИ № 233039 в м. “Пъстрогорски”, землището на гр. Свиленград - заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване с ВиК и електро схеми към него на ПИ № 233028, находящ се в землището на гр.Свиленград, м. “Пъстрогорски”. Проектът със схемите се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.
24.10.2013 г.
Община Свиленград съобщава на Валентин Димчев Панайотов, че е издадено разрешение за строеж № 117/23.08.2013 г. за обект “ Надстройка на жилищна сграда” в УПИ ХІІ - 2414 в кв. 125 по плана на гр. Свиленград, като е процедиран и одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива в две самостоятелни части: Работен устройствен план и инвестиционен проект. Работният устройствен план е одобрен със заповед № 1991/23.08.2013 г. г. на кмета на Община Свиленград.Заповедта на кмета и разрешението за строеж подлежат на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението пред Административния съд, чрез Община Свиленград.Срокът на обжалване започва да тече от обявяване на настоящото съобщение.
17.10.2013 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Василка Стефанова Лазарова - заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 135049 в м. “Мумнево”, в землището на Свиленград, като същия се преотрежда за “склад за селскостопанска техника и инвентар”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в едномесечен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.
29.08.2012 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Калинка Георгиева Щерева - заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 001918 в м. “Левката”, в землището на Свиленград, като същия се преотрежда за “монументален комплекс и паметник на Васил Левски”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в едномесечен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.
28.08.2012 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Георги Хаджиилиев Георгиев - заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 342077 в м. “Под Баяндър”, в землището на Свиленград, като същия се преотрежда за “склад за селскостопански инвентар”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в едномесечен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.
28.08.2012 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД УВЕДОМЯВА Динко Стойков Иванов от гр.Хасково, ж.к. „Бадема „ , бл.8, вх.”В”, ет.1 , ап.8 ,че е издадена Заповед №1056/08.06.2012г. на Кмета на Община Свиленград ,с която се прекратяват наемните отношения между Община Свиленград и Динко Стойков Иванов по Договор за наем за водоем от 27.12.2010г., за временно и възмездно ползване на недвижим имот ,публична общинска собственост – водоем с площ от 22.350 дка местност „Гереня” находящ се в землището на с.Димитровче, включващ имот №000488 с площ от 19.770 дка с НТП- изкуствен воден басейн и имот №000449 с площ от 2.580 дка с НТП- водостопанско съоръжение,при граници: имот № 000819, имот №062001 и имот №000722 за промишлено рибовъдство, считано от 15.06.2012г. , поради неплащане на наемната цена за повече от един месец. Съобщението да се постави на таблото за обявления в сградата на ОбА-Свиленград и да се обяви на интернет страницата на Община Свиленград. Заповедта може да се оспори по реда на АПК в 14- дневен срок от датата на настоящото обявление
10.07.2012 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Мария Димитрова Ташекчиева и на н-ци на Христо Костадинов Тенев - заинтересовани страни, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 521019 в м. “Бялата пръст”, в землището на Свиленград, като същия се преотрежда за “ хотел и обслужващи дейности”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в едномесечен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.
11.06.2012 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Таня Лазарова Лазарова – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 135040, находящ се в м. “Мумнево” в землището на гр. Свиленград за застрояване на “бензиностанция, магазини, автомивка, мотел и ресторант”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в едномесечен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.
18.05.2012 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Христо Костадинов Вълков – заинтересована страна, че със зап. № 1096/27.06.2011 г. на кмета на Община Свиленград е одобрено изменение на подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ VІ- 429 кв. 22 по плана на с. Кап. Андреево, община Свиленград. Заповедта с плана за застрояване се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица. Жалби по заповедта на кмета се подават в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление чрез Община Свиленград до Административен съд гр. Хасково.
22.08.2011 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Иван Димитров Ангелов – заинтересована страна, че със зап. № 1121/29.06.2011 г. на кмета на Община Свиленград е одобрено изменение на подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ І- 22, УПИ ІІІ-24 и УПИ ІV- 23 в кв. 36 по плана на с. Мезек, община Свиленград. Заповедта с плана за застрояване се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица. Жалби по заповедта на кмета се подават в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление чрез Община Свиленград до Административен съд гр. Хасково.
22.08.2011 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Стефан Атанасов Александров, Теменужка Петрова Георгиева и Михаил Вангелов Камбуров – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 342041, находящ се в м. “Под Баяндър” в землището на гр. Свиленград. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в едномесечен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.
09.06.2011 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Трифон Русев Василев – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 085069, находящ се в м. “Урмуша” в землището на с. Момково, община Свиленград. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в едномесечен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.
09.06.2011 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Кръстю Димитров Павлов – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 166184, находящ се в м. “Чинаря” в землището на с. Сива река, община Свиленград. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в едномесечен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.
09.06.2011 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на “ГРИСОТИ” ЕООД – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 166161, находящ се в м. “Чинаря” в землището на с. Сива река, община Свиленград. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в едномесечен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.
09.06.2011 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Димитър Ангелов Жеков и Петрана Георгиева Ангелова – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 166189, находящ се в м. “Чинаря” в землището на с. Сива река, община Свиленград. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в едномесечен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.
09.06.2011 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Марийка Христова Тенева и “УОТЪР” ЕООД – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 166188, находящ се в м. “Чинаря” в землището на с. Сива река, община Свиленград. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в едномесечен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.
09.06.2011 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Пенчо Димов Петров – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 166090, находящ се в землището на с. Сива река, м. “Чинаря”, община Свиленград. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в едномесечен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.
09.06.2011 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на църковното настоятелство на с. Сива река, община Свиленград – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 166053, находящ се в землището на с. Сива река, м. “Чинаря”, община Свиленград. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в едномесечен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.
09.06.2011 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на “БЕАР – 607 ЕООД и на “УОТЪР” ЕООД – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 166185, находящ се в м. “Чинаря” в землището на с. Сива река, община Свиленград. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в едномесечен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.
09.06.2011 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Анастасия Михайлова Налбантова - заинтересована страна, че е изготвен проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ VІ – 429 в кв. 22 по плана на с. Кап. Андреево, община Свиленград, като същия се преотрежда за “ жилище, търг.скл. дейности, офиси”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в едномесечен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.
21.04.2011 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Искра Бойкова Николова и Марийка Георгиева Буздрева – заинтересована страна, че е изготвен проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ VІІІ – 213 в кв. 27 по плана на с. Сива река, община Свиленград, като същия се преотрежда за “старчески дом”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в едномесечен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.
18.04.2011 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Дончо Георгиев Павлов – заинтересована страна, че със зап. № 1620/24.11.2010 г. на кмета на Община Свиленград е одобрено изменение на подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 000070, находящ се в землището на с. Генералово, община Свиленград. Заповедта с плана за застрояване се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица. Жалби по заповедта на кмета се подават в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление чрез Община Свиленград до Административен съд гр. Хасково.
01.12.2010 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Николай Стефанов Дишков, Димитър Костов Костадинов – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 284017, находящ се в землището на гр. Свиленград, м. “Пъстрогорски”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в едномесечен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.
08.11.2010 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Атанас Калинчев Маргаритов – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 098006, находящ се в землището на с. Момково, м. “Средни бахчи”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в едномесечен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.
08.11.2010 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Светла Тонева Бояджиева – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 086065, находящ се в землището на с. Момково, община Свиленград, м. “Урмуша”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в едномесечен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.
08.11.2010 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Желязко Хаджиатанасов Желязков – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 038120, находящ се в землището на гр. Свиленград, м. “Червената пръст”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в едномесечен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.
15.10.2010 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Дончо Георгиев Павлов – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 000070, находящ се в землището на с. Генералово, община Свиленград. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в едномесечен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.
15.10.2010 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Мария Димитрова Николова – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 083259 и ПИ № 083260, находящи се в землището на с. Момково, община Свиленград, м.”Пяща пътека”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в едномесечен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.
27.06.2010 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Георги Колев Вълков – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 083259 и ПИ № 083260, находящи се в землището на с. Момково, община Свиленград, м.”Пяща пътека”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в едномесечен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.
15.05.2010 г.
О Б Щ И Н А С В И Л Е Н Г Р А Д О Б Я В Л Е Н И Е За предстоящо отчуждаване на имот – частна собственост , находящ се в с.Мезек , общ.Свиленград, за реализиране на озеленени площи На основание чл.25,ал.1 от Закона за общинската собственост У В Е Д О М Я В А М Собствениците на незастроен недвижим имот, находящ се в с.Мезек, общ.Свиленград, представляващ част с площ от 216 кв.м. от имот с пл.№ 11, включен в УПИ І- за озеленяване, кв.32 по плана на с.Мезек, общ. Свиленград одобрен със Заповед №632/06.01.1993г. на Кмета на Община Свиленград ,а именно: Цветан Николов Попдимчев и Ангел Колев Димчев за предстояща процедура по принудително отчуждаване по глава ІІІ от ЗОС, съгласно плана на с.Мезек,одобрен със Заповед №632/06.01.1993г. на Кмета на Община Свиленград, предвиждащ реализиране на озеленени площи -публична общинска собственост / чл.22,ал.1 от ЗОС/, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин / чл.21,ал.1 от ЗОС/, като сумата на паричното обезщетение за засегнатия имот е в размер на 2958 / две хиляди деветстотин петдесет и осем /лв. В срока на обявлението, собствениците на посочения имот следва да представят легитимен документ за собственост в дирекция “Общинска собственост и регионално развитие” ,Община Свиленград ,ст.310, в противен случай, сумата за паричното обезщетение ще бъде преведено по сметка на Община Свиленград, съгласно чл.29,ал.2 от ЗОС. Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, в интернет страницата на Община Свиленград и копие от него да се постави на определеното за целта място в сградата на Община Свиленград и Кметство- с.Мезек ИНЖ.ГЕОРГИ МАНОЛОВ Кмет на Община Свиленград
16.04.2010 г.
О Б Щ И Н А С В И Л Е Н Г Р А Д О Б Я В Л Е Н И Е За предстоящо отчуждаване на част от имот – частна собственост , находящ се в с.Момково , общ.Свиленград, за изграждане на улица с о.т. 94- 94А На основание чл.25,ал.1 от Закона за общинската собственост У В Е Д О М Я В А М „РОСИ-2004” ЕООД със седалище и адрес на управление : гр.Свиленград ,ул. „Младост” №2 ,вх.Б,ап.6, управлявано от едноличния собственик Росица Христова Димитрова в качеството му на собственик на УПИ ХІ в кв.34 по плана на с.Момково, общ.Свиленград ,одобрен със Заповед №246/03.05.1967г.,изм. с Решение №485/30.07.2009г. на ОбС- Свиленград и Заповед №1315/05.11.2009г. на Кмета на Община Свиленград, за предстояща процедура по принудително отчуждаване по глава ІІІ от ЗОС, съгласно изработен подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на обект УЛИЦА с о.т.94-94А -публична общинска собственост / чл.22,ал.1 от ЗОС/, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин / чл.21,ал.1 от ЗОС/, като засегната част от имота е с площ от 101.35 кв.м. , а сумата на паричното обезщетение е в размер на 1586 /хиляда петстотин осемдесет и шест /лв. С изграждането на улица с о.т.94-94А -публична общинска собственост ще се създаде възможност за непосредствен достъп до площада в центъра на населеното място, както и запазването и достъпа до съществуващи подземни проводи и съоръжения/включително възлова отклонителна касета, захранваща централната селищна част/ на техническата инфраструктура, които са общинска собственост. В срока на обявлението, собственика на посочения имот следва да представи легитимен документ за собственост в дирекция “Общинска собственост и регионално развитие” ,Община Свиленград ,ст.310, в противен случай, сумата за паричното обезщетение ще бъде преведено по сметка на Община Свиленград, съгласно чл.29,ал.2 от ЗОС. Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, в интернет страницата на Община Свиленград и копие от него да се постави на определеното за целта място в сградата на Община Свиленград и Кметство- с.Момково ИНЖ.ГЕОРГИ МАНОЛОВ Кмет на Община Свиленград
16.04.2010 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Георги Атанасов Вангелов и Румен Димитров Демирев – заинтересовани страни, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ: ІХ-2564, VІІІ-2567, ІV-2565, ІІІ-2563, ІІ-2562 и Х-2559 кв. 140 по плана на гр. Свиленград. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в едномесечен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.
26.01.2010 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Роза Николова Петкова и Христо Маринов Маринов – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 022060, находящ се в землището на с. Генералово, м.”Тополите”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в едномесечен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.
28.09.2009 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Кичка Димитрова Тонева – Павлова заинтересована страна, заповед № 359/24.03.2009 г. на кмета на Община Свиленград за одобряване на ПУП – план за застрояване на ПИ № 151065 в землището на гр. Свиленград. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд гр. Хасково.
20.07.2009 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Станимир Павлов Атанасов – заинтересована страна, заповед № 545/13.05.2009 г. на кмета на Община Свиленград за одобряване на изменение на ПУП – план за регулация и застрояване на УПИ ХІІІ-2666 в кв.156 по плана на гр. Свиленград. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд гр. Хасково.
20.07.2009 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Дончо Георгиев Павлов – заинтересована страна, заповед № 302/14.03.2009 г. на кмета на Община Свиленград за одобряване на ПУП – план за застрояване на ПИ № 000259, ПИ № 000060 и ПИ № 000057 в землището на с. Генералово. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд гр. Хасково.
20.07.2009 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Танка Христева Михайлова – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 372013, находящ се в землището на гр. Свиленград, м.”Червената пръст”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в едномесечен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.
20.07.2009 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Анастасия Оникова Маркова – заинтересована страна, заповед № 265/10.03.2009 г. на кмета на Община Свиленград за одобряване изменение на ПУП – план за застрояване на УПИ V-943 и УПИ ІV-942 кв.41а по плана на гр. Свиленград и РУП на УПИ V-943 и УПИ VІ-944 кв.41а по плана на гр. Свиленград. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд гр. Хасково.
13.04.2009 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Валентин Цветанов Станчев – заинтересована страна, заповед №266/10.03.2009 г. за одобряване изменение на ПУП – ПР на УПИ V-107, кв. 12 по регулационния план на с.Генералово. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Хасково чрез Община Свиленград.
13.04.2009 г.
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Анастасия Вангелова Лечева и др. – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 476001, находящ се в землището на гр. Свиленград, м.”Лозенски път”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в едномесечен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.
13.04.2009 г.

Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.